Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

1. Leverancier: Chateau Briand Soest B.V.
2. Afleveradres: De locatie waar Leverancier krachtens de Overeenkomst de te leveren Producten zal afleveren.
3. Afleverdatum: De dag (en het tijdstip) waarop de Producten afgeleverd worden aan het Afleveradres. Aflevering vindt plaats op het moment dat Leverancier feitelijke zeggenschap over de Producten overdraag aan de Afnemer. Pakbon: Het document dat aan de Afnemer wordt verstrekt op de Afleveringsdatum.
4. Afnemer: Elke wederpartij van Leverancier bij een overeenkomst, niet zijnde een natuurlijk persoon, handelend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (consument).
5. Contract: De schriftelijke weergave van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst waaronder in de genoemde volgorde wordt verstaan: de ondertekende Offerte, bij ontbreken daarvan: de Factuur, bij het ontbreken daarvan: de Afleveringsbon.
6. Factuur: Het document dat aan Afnemer wordt verzonden nadat de overeenkomst met Afnemer is gesloten en waarop (onder meer) de geleverde Producten, de prijs daarvan en de betalingstermijn zijn vermeld.
7. Identificatiemiddelen: Alle aanduidingen (zoals barcodes, tags, etiketten) die op of aan de Producten of de verpakking daarvan zijn gehecht waarmee Leverancier door haar geleverde Producten kan identificeren.
8. Offerte: Een schriftelijk door Leverancier aan Afnemer voorgelegd aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
9. Producten: De door Leverancier vervaardigde of ingekochte producten die bestemd zijn voor verkoop aan Afnemer.
10. Transportmateriaal: voorwerpen die bestemd zijn om meerdere keren gebruikt te worden voor het vervoer van Producten, zoals bakken, kratten, rekken e.d.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden zijn – met uitsluiting van andere voorwaarden – van toepassing op ieder aanbod, iedere Offerte of overeenkomst en iedere vorm van communicatie tussen Leverancier en Afnemer.
2. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Behoudens bepalingen van dwingend recht blijven wettelijke bepalingen die van deze Algemene Voorwaarden afwijken buiten toepassing. Leverancier is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke wijzigingen ook ten aanzien van Afnemer gelden nadat deze aan hem zijn meegedeeld.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, prijsnoteringen en bestellingen

1. Alle door Leverancier uitgebrachte aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend.
2. Iedere door Leverancier uitgebrachte prijsopgave geschiedt onder het voorbehoud van prijswijzigingen. Leverancier is bevoegd om tot drie dagen voor een levering de overeengekomen prijzen te wijzigen. Van een prijswijziging zal Afnemer schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Afnemer heeft in het geval van een door Leverancier doorgevoerde prijswijziging het recht om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Indien een opzegging Leverancier pas op dezelfde dag als de Afleverdatum bereikt dan heeft deze geen effect. Een opzegging als bedoeld in dit artikel leidt niet tot schadeplichtigheid van een der partijen.
3. Tenzij anders vermeld zijn de door Leverancier opgegeven prijs:
a. In Euro’s
b. Gebaseerd op dagprijzen van de te leveren Producten
c. Gebaseerd op levering aan Afleveradres, mits dit Afleveradres zonder extra kosten voor Leverancier te bereikbaar is
d. Exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen

 

Artikel 4. Totstandkoming en inhoud van een overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer komt tot stand nadat:
a. Leverancier een door haar uitgebrachte Offerte door de Afnemer ondertekend binnen de geldigheidsduur daarvan retour ontvangt
b. Mondeling of per e-mail overeenstemming is bereikt
2. Bestellingen dienen op de door Leverancier aan te geven wijze en op de door Leverancier aan te geven tijdstippen te worden opgegeven. Bij wijziging van een bestelling is Leverancier gerechtigd behandelingskosten in rekening te brengen.
3. Indien een ondertekende Offerte Leverancier pas bereikt nadat de geldigheidsduur daarvan reeds is verstreken dan is Leverancier bevoegd om niettemin uitvoering te geven aan de Offerte, waardoor alsnog een overeenkomst tot stand komt.
4. Alle door Leverancier opgegeven levertijden zijn indicatief en overschrijding daarvan levert geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
5. Indien de hoeveelheid door Leverancier geleverde Producten in geringe mate afwijkt van de bestelde hoeveelheid Producten of indien de geleverde Producten op ondergeschikte punten afwijken van de bestelde Producten dan wordt Leverancier geacht desondanks te overeenkomst te zijn nagekomen.

 

Artikel 5. Betaling

1. Indien Afnemer niet binnen acht dagen na ontvangst van een factuur bezwaar maakt tegen een aan haar verzonden factuur dan staat vast dat de betreffende factuur verschuldigd is.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij in het Contract een andere betalingstermijn is bepaald. Als datum waarop de betaling plaatsgevonden heeft geldt de valutadatum waarop de verschuldigde betaling is bijgeschreven op de rekening van Leverancier.
3. Indien een betaling niet binnen de in artikel 5.2 bedoelde termijn ontvangen wordt is vanaf de dag dat de factuur betaald had moeten worden rente naar de voet van 1% per maand verschuldigd over het uitstaande bedrag tot aan de dag dat de betaling is bijgeschreven op de rekening van Leverancier.
4. Indien over en weer betalingsverplichtingen bestand dat is uitsluitend Leverancier bevoegd tot een verrekening.
5. Afnemer is van rechtswege in verzuim nadat de overeengekomen betalingstermijn verstreken is. Leverancier is bevoegd om over het uitstaande bedrag (vermeerder met de wettelijke rente) 15% incassokosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Leverancier om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten (proceskosten daaronder begrepen) te verhalen op Afnemer.
6. Leverancier heeft het recht om Producten onder rembours te leveren

 

Artikel 6. leveren, aflevering, risico-overgang

1. Leverancier bepaalt de wijze waarop de Producten naar Afnemer worden vervoerd. Vanaf de Afleverdatum zijn de Producten voor risico van Afnemer, ook indien deze de eigendom daarvan nog niet heeft verkregen.
2. De levering van de Producten vindt plaats onder de conditie Franco inclusief rechten op het overeengekomen Afleveradres. Indien evenwel de factuurwaarde voor een levering af te leveren Producten lager is dan € 100,- (exclusief btw en emballage), danwel levering af magazijn is overeengekomen, vindt de verzending voor rekening en risico van de Afnemer plaats.

 

Artikel 7. Transportmiddelen

1. De transportmaterialen blijven eigendom van Leverancier.
2. Voor het gebruik van de transportmaterialen worden door Leverancier vergoedingen aan Afnemer in rekening gebracht welke vergoedingen gerestitueerd worden nadat de Transportmaterialen in schoon en in onbeschadigde staat zijn geretourneerd aan Leverancier.
3. Afnemer is niet bevoegd de Transportmaterialen te gebruiken voor transport van Producten naar derden en evenmin voor andere doeleinden te gebruiken.

 

Artikel 8. Garantie en reclame

1. Leverancier garandeert dat haar Producten voldoen aan alle daaraan gestelde op de Producten van toepassing zijnde wettelijke eisen. Indien Leverancier bij de levering van producten daaraan specifieke kenmerken of eigenschappen toekent dan staat zij daarvoor in. Aan door Leverancier geleverde voorbeeldproducten, reclamemateriaal of in algemene zin, niet met betrekking tot een specifieke leverantie verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Indien op de Afleveringsdatum wordt vastgesteld door Afnemer dat niet de juiste Producten worden afgeleverd, dat de verpakking waarin de Producten vervoerd worden beschadigd is of dat andere zichtbare gebreken ontdekt worden dan dient Afnemer daarvan een aantekening te maken op de Afleveringsbon. Onder zichtbare gebreken wordt mede verstaan een onjuiste temperatuur van de Producten op Afleveringsdatum. Indien op de aan Leverancier verstrekte kopie van de Afleveringsbron niet vermeld is dat er sprake is van gebreken bij de levering als bedoeld in dit artikel dan wordt Leverancier geachte de juiste Producten in ongeschonden toestand geleverd te hebben.
3. Alle andere door Afnemer geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen dienen door Afnemer binnen 24 uur na Afleveringsdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgaven van de geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen, gemeld te worden bij Leverancier, bij gebreke waarvan aangenomen wordt dat Leverancier de overeenkomst juist en volledig is nagekomen en dat de door haar geleverde Producten voldoen aan alle van toepassing zijnde en overeengekomen specificaties.
4. Indien Afnemer ingevolge van de artikelen 8.2 of 8.3 geklaagd heeft bij Leverancier dien Afnemer de Producten die volgens Afnemer niet voldoen aan de overeenkomst gedurende een periode van 36 uur beschikbaar te houden voor inspectie door Leverancier op zodanige wijze dat de kwaliteit van de Producten niet verslechtert. Indien na inspectie door Leverancier blijkt dat de klachten van Afnemer gegrond zijn dan zal Leverancier de Producten die niet voldoen aan de overeenkomst kosteloos terugnemen. Daarna zal Leverancier, naar keuze voor Afnemer, vervangende Producten leveren of Afnemer voor het bedrag van de teruggenomen levering crediteren.
5. In afwijking op het bepaalde in artikel 7.4 kan overeengekomen worden dat Afnemer de Producten zal retourneren aan Leverancier. Indien Leverancier vaststelt dat de Producten niet voldoen aan de overeenkomst zal zij de kosten van retourzending aan Afnemer vergoeden en aan Afnemer een creditnota zenden. Indien de door Afnemer gestelde klachten onjuist zijn naar oordeel van Leverancier dan komen de kosten van retourzending voor rekening van Afnemer. Afnemer heeft de keuze om de Producten in dat geval alsnog af te nemen van Leverancier of om deze te laten vernietigen door Leverancier. In beide gevallen blijft Afnemer gehouden de overeengekomen koopprijs voor de Producten, vermeerderd met de voor Leverancier opgekomen kosten, te voldoen.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. Leverancier behoudt het eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde Producten zolang Afnemer de tegenprestatie verschuldigd voor door Leverancier krachtens overeenkomst aan Afnemer geleverde of te leveren Producten, de tegenprestatie voor krachtens een zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden of de vordering wegens tekortschieten in een van de hiervoor genoemde verplichtingen, nog niet heeft voldaan.
2. Leverancier is gerechtigd om bij export van Producten buiten Nederland ter zake van het in artikel 9.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud te bedingen dat op de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud het recht van de staat van toepassing is waarnaar de Producten worden
geëxporteerd indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud aan Leverancier meer rechten verleend dan onder het Nederlands recht beschikbaar zijn.
3. Door Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten mogen door Afnemer uitsluiten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Afnemer is niet bevoegd om op door Leverancier geleverde Producten een pandrecht te vestigen of deze Producten op andere wijze te bezwaren.
4. Ten aanzien van door Leverancier geleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan behoudt Leverancier zich het recht van pand voor ter zake van alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier op Afnemer. Afnemer is verplicht steeds op eerste verzoek aan al die formaliteiten te voldoen die noodzakelijk zijn voor vestiging van een pandrecht.
5. Afnemer is verplicht de door Leverancier geleverde Producten op zorgvuldige wijze te behandelen en te verzekeren tegen verlies, beschadiging of diefstal.
6. Gedurende de tijd dat de door Leverancier geleverde Producten in opslag zijn bij de Afnemer dien deze ervoor te zorgen dat door Leverancier aangebrachte Identificatiemiddelen aanwezig blijven. Indien voorgaande niet mogelijk is dan dient Afnemer te voorzien in een systeem waarbij door Afnemer gehanteerd systeem ter Identificatie van de Producten verwijzingen bevat naar de door Leverancier aangebrachte Identificatiemiddelen. Afnemer is bevoegd de Identificatiemiddelen op het moment dat zij overgaat tot vervreemding van de Producten binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening of op het moment dat zij de Producten voor eigen gebruik aanwendt, een en ander uitsluitend voor zover verwijdering van deze Identificatiemiddelen noodzakelijk is voor het beoogde gebruik en met uitzondering van die gevallen waarin de aanduidingen aangebracht zijn op grond van enige wettelijke verplichting.
7. Afnemer is verplicht om op eerste verzoek medewerking te verlenen aan het vestigen van pandrechten op:
a. Alle aanspraken die Afnemer heeft op verzekeraars ten aanzien van de in artikel 9.5 genoemde verzekeringen
b. Op de vorderingen die Afnemer verkrijgt op derden die door Leverancier geleverde Producten afnemen van Afnemer.
8. Indien Leverancier van oordeel is dat Afnemer een of meerdere verplichtingen als genoemd in artikel 8 niet nakomt dan is zij gerechtigd te vorderen van Afnemer dat deze alle de door Leverancier geleverde Producten die nog bij Afnemer aanwezig zijn aan Leverancier in bewaring geeft, een en ander op straffe van een boete van 10% van het totale door Afnemer verschuldigde bedrag per dag nadat het in dit artikel bedoelde verzoek aan Afnemer is gedaan en Afnemer met de naleving daarvan in gebreke blijft.

 

Artikel 10. Ontbinding van overeenkomsten

1. Alle vorderingen op Afnemer zijn direct opeisbaar in het geval dat:
a. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, een (voorlopige) surseance van betaling van Afnemer wordt gelast, ten aanzien van Afnemer de wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast
b. Leverancier kennisneemt van zodanige feiten of omstandigheden dat de gegronde vrees bestaat dat Afnemer haar verplichtingen niet meer zal nakomen
c. Afnemer enige bepaling in artikel 8 niet nakomt.
2. Leverancier heeft het recht om in de in artikel 10.1 genoemde gevallen eigen prestaties op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverlet het recht om schadevergoeding te vorderen.
3. Leverancier is eveneens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst door Leverancier onuitvoerbaar wordt dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar dat naleving in redelijkheid niet meer gevergd kan worden. Leverancier is in dat geval gehouden aan Afnemer die betalingen die Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Leverancier voldeed te restitueren waartegenover geen door de Afnemer genoten voordeel staat. Indien door Leverancier reeds Producten werden geleverd dient
Afnemer het met deze (deel)levering verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
4. Afnemer is bevoegd om een overeenkomst te ontbinden indien Leverancier niet binnen een toegezegde termijn nakomt en nakoming ook uitblijft nadat Afnemer na verloop van termijn Leverancier schriftelijk een termijn van minimaal 14 dagen heeft gegeven om alsnog na te komen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Behoudens die gevallen waarin uit bepalingen van dwingend recht een verplichting tot vergoeding van schade bestaat is Leverancier nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die Afnemer heeft geleden als gevolg van een aan Leverancier toe te rekenen tekortkoming.
2. De in artikel 10.1 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier.
3. De omvang van de aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door Leverancier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerder met het door Leverancier te dragen eigen risico zoals vermeld in de polis van die verzekering. In die gevallen waarin de schade niet vergoed wordt door de verzekeraar van Leverancier geldt dat de aansprakelijkheid beperkt is tot € 10.000,- (tienduizend Euro).
4. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken die derden jegens Leverancier geldend (trachten te) maken.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt iedere omstandigheid begrepen die nakoming van een overeenkomst door Leverancier verhindert, mits deze omstandigheid niet ontstaan is door toedoen van Leverancier en/of in overwegende mate niet beïnvloed kan worden door Leverancier. Onder niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden worden in ieder geval begrepen: werkstaking, het ontbreken van voor de vervaardiging van de producten benodigde grondstoffen, tekortkoming door derden waarvan Leverancier afhankelijk is.
2. Indien de toestand van overmacht langer dan drie maanden voortduurt is Afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Leverancier kan zich ook op overmacht beroepen indien de toestand van overmacht pas intreedt nadat Leverancier al in verzuim geraakt is.
3. Door de toestand van voermacht worden alle tussen de partijen overeengekomen of door de Afnemer gestelde termijnen en de gevolgen die aan niet nakoming van die termijnen zijn verbonden opgeschort minimaal de in artikel 12.2 genoemde termijn.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, taalversies algemene voorwaarden.

1. Op de (rechts)verhouding tussen Leverancier en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 14. Geheimhouding

1. Het auteursrecht alsmede andere intellectuele eigendomsrechten op recepturen, geuren, mondgevoel en dergelijke rust bij ons. Derden waaronder Afnemers zijn niet bevoegd de voorwerpen van intellectuele eigendomsrechten te verveelvoudigen en/of aan derden bekend te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
2. De Afnemer garandeert dat hij tegenover derden geheimhouding zal betrachten met betrekking tot alle door ons als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden en die gegevens, werkwijzen en overige aangelegenheden waarvan de vertrouwelijkheid niet expliciet is aangegeven, maar waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze als vertrouwelijk hebben te gelden en waarvan zijn personeel of door hem ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of uitvoering van enige overeenkomst met ons kennis nemen.
3. Bij overtreding van het in artikel 14.3 bepaalde, is de Afnemer aan ons een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare en niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete verschuldigd van Euro 100.000,– per overtreding. Deze boete kan naast volledige
schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd en laat de overige aan ons toekomende rechten in dit kader onverlet.

 

Artikel 15. Kortingen en bonussen

1. Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien Afnemer al zijn (betalings)verplichtingen voorvloeiende uit enige overeenkomst jegens ons volledig en stipt is nagekomen.

 

Artikel 16. Diversen

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door het Nederlandse recht.
2. Eventuele geschillen, direct of indirect voorvloeiende uit een met de Afnemer aangegane overeenkomst, worden uitsluiten gebracht door de competente rechter te Utrecht, voor zover de wet niet dwingen een andere rechter voorschrijft. Naastdien zullen geschillen tussen partijen, te onzer vrije keuze, ook door een andere bevoegde Nederlandse rechter binnen wiens rechtsgebied de Afnemer is gevestigd, kunnen worden beslist.
3. Op onderhavige leveringsvoorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.IS.G.).
4. Voor zover een van de onderhavige woorden deel uitmakende bepalingen nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het vorige van toepassing, voor zover niet door ons voor dat geval buiten toepassing verklaard.
5. De opschriften van de artikelen in onderhavige algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en partijen zullen aan deze opschriften geen rechten kunnen ontlenen.